www.russtime.com  
Wybierz język +48(67)2168302
+48606621537
info@russtime.com
O Firmie
Regulamin
Wysyłka
Gwarancja
Instrukcje
Kontakt
Strona Główna
KATEGORIE

AUTOMATY (331)

BUDZIKI (49)

CHRONOGRAPHY (202)

EKSKLUZYWNE (6)

ZEGARKI MECHANICZNE (94)

ZEGARKI DO NURKOWANIA (9)

INNE ZEGARKI (11)

ZEGARKI 24-GODZINNE (4)

ZEGARKI KWARCOWE (22)

ZEGARKI DAMSKIE (12)

ZEGARKI KIESZONKOWE (10)

ZEGARKI RARYTASY (15)


PASKI DO ZEGARKÓW (538)

BRANSOLETY STALOWE (7)

PUDEŁKA DO ZEGARKÓW (41)

WYSZUKIWANIE
Szukana fraza:
Producenci:
Cena
od:
do:
Regulamin sklepu internetowego www.russtime.com Regulamin sklepu internetowego www.russtime.com

§ 1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Grażyna Szczepaniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "FHU ALBATROS" Grażyna Szczepaniak, ul. Parkowa 18, 64-980 Trzcianka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 7631839193, REGON 572037253.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.russtime.com
3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności zegarki oraz paski.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych Użytkowników Sklepu.
10. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych oraz EUR i zawierają podatek VAT.
5. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski oraz innych krajów należących do Unii Europejskiej.
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
7. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
9. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

§3 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez ikonę "Dodaj", po czym przechodząc do zakładki "Realizuj zamówienie" i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku "Potwierdzam zamówienie").
2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
 • e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,
 • w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru.
3. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania towaru.
4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 • przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 80 1500 1041 1210 4003 6911 0000 (BZWBK SA.),
 • gotówka za pobraniem do rąk kuriera.
5. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za zakupiony Towar w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

§4 Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza albo przy składaniu Zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
2. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 2 do 7 dni licząc od potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.
3. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską. .
5. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
6. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 (siedmiu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
7. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
8. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.

§5 Reklamacja i gwarancja

1. Konsumentowi z tytułu niezgodności Towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
2. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
3. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane. 4. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. 5. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem. 6. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (warunki, jak i okres gwarancji podane są w każdym dokumencie gwarancyjnym). 7. Reklamacje związane z usługą on-line w Sklepie (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Towary znajdujące się w koszyku) można składać drogą mailową na adres: info@russtime.com 8. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy – ul.Parkowa 18, 64-980 Trzcianka

§6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.
3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
6. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

§7 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący/Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego/Użytkownika do informowania go o nowościach, promocjach, rabatach, poradach.
7. Adresy mailowe Kupujących/Użytkowników, którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach, rabatach, poradach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
8. W każdej chwili Kupujący/Użytkownik ma prawo zrezygnować z Newslettera.
9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

§8 Ochrona danych - RODO

1.Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr133, poz. 883).
2.Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienie faktury i prowadzenie sprawozdawczości finansowej bądź w celach marketingowych firmy. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
3.Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z w/w ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane, ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży towarów i usług.
Co mówi prawo:
Od 25 maja 2018 r. stosować się będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
Przetwarzanie danych osobowych:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Firma Handlowo Usługowa "ALBATROS" NIP: 7631839193 Z siedzibą przy ul.Parkowa 18, 64-980 Trzcianka, w celu przeprowadzenie procesu sprzedaży wysyłkowej produktów znajdujących się w asortymencie sklepu.
Podanie danych jest dobrowolne.
Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być:
 • Administrator strony internetowej,
 • Firma kurierska,
 • Właściciel firmy
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie co wiąże się z usunięciem moich danych z wszelkich baz danych firmy.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.russtime.com (zakładka Regulamin ).
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
 • udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
 • przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
 • dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
Kontynuuj
KOSZYK więcej
...jest pusty
LOGOWANIE
 
 
KOMENTARZE więcej
SPORT EXTREMA 5050
Miękki, dopracowany,dzi-
urki wentylacyjne to dobry patent jak ..

5 z 5 Gwiazdek!
PROMOCJE więcej
Vostok Komandirskie SMALL SECOND Automatik 350504
Vostok Komandirskie SMALL SECOND Automatik 350504
480zł
408zł
NOWOŚCI więcej
VOSTOK EUROPE EXPEDITION "NORTH POLE-1"
VOSTOK EUROPE EXPEDITION "NORTH POLE-1"
980zł

Copyright (c) 2005 - FHU Albatros. Wszystkie prawa zastrzeżone.
FHU Albatros - ul.Parkowa 18 - 64-980 Trzcianka
Tel: +48 67 2168 302 - Fax: +48 67 2168 302